Ako na to  |  Príručka PHP  |  Podmienky

Podmienky alebo vetvenie - to je základná súčasť každého programovacieho jazyka. Pomocou vetvenia sa skript rozhoduje, čo má urobiť: Ak je podmienka splnená, vykonaj príkazy, ináč vykonaj iné príkazy.

Neúplná podmienka

Najjednoduchší typ je neúplná podmienka.

if (logická_hodnota)
 príkaz;

Príkaz sa vykoná len vtedy, ak je logická_hodnota pravdivá. Príklad:

$dane_cislo = 15;
if ($dane_cislo >= 6)
 echo "Dané číslo je väčie alebo rovné 6.";

Čo ak chceme vykonať viac príkazov? Jednoducho ich ohraničíme zloženými zátvorkami.

$c = 1;
if ($c == 1) {
 echo "Premenná c je 1. ";
 echo "To je predsa jasné.";
}

Úplná podmienka

Pri úplnej podmienke je určené, čo sa má vykonať, ak je logická hodnota pravdivá a čo, ak nepravdivá.

if (1 > 2)
 echo "1 je väčšie ako 2.";
else {
 echo "1 nie je väčšie ako 2.";
 echo " Je menšie alebo rovné.";
}

Teraz trochu zložitejší príklad.

$text = "ABC";
if ($text[0] == "A") {
 echo "Text sa začína na A. ";
 if ($text[1] == "B" && $text[2] == "C")
 echo "Aj ďalšie 2 písmená sú v poriadku.";
 else
 echo "Ale zvyšné písmená nie sú v poriadku.";
}

Iné spôsoby

Existujú aj iné spôsoby zápisu podmienok, napríklad pomocou kľúčového slova elseif:

$a = 1;
$b = 2;

if ($a < $b)
 echo "a je menšie ako b";
elseif ($a == $b)
 echo "a sa rovná b";
else
 echo "a je väčšie ako b";

Miesto zložených zátvoriek sa dá použiť dvojbodka a endif.

if ("10" !== 10):
 echo "Reťazec je iného typu ako číslo. ";
 echo "Porovnanie operátorom !== vráti true";
endif;

Hromadné porovnávanie

Keď potrebujeme porovnávať jednu premennú, či je rovná rôznym hodnotám, a podľa toho vykonať príslušnú operáciu, použijeme príkaz switch.

$id = "programy";
switch ($id) {
 case "hlavna":
 echo "Toto je hlavná stránka.";
 break;
 case "programy":
 echo "Vitajte v sekcii Programy.";
 break;
 case "hry":
 echo "Vitajte v sekcii Hry.";
 break;
}

Skúste odstrániť príkazy break a pozorujte, čo sa stane.

Ak ani jedna hodnota nevyhovuje, vykoná sa príkaz nasledujúci po kľúčovom slove default:

$a = 3;
switch ($a) {
 case 1:
 echo "Číslo je 1.";
 break;
 default:
 echo "Číslo je iné.";
}

Podobne ako endif, existuje aj endswitch.

switch($premenna):
 ...
endswitch;

Ternárny operátor

Je to operátor, ktorý má tri operandy (výrazy, s ktorými pracuje). PHP nám jeden taký ponúka. Slúži na priradenie hodnoty premennej, pričom o hodnote sa má rozhodnúť podmienkou. Kód

if ($podmienka)
 $premenna = 1;
else
 $premenna = 2;

možno zjednodušene zapísať takto:

$premenna = ($podmienka) ? 1 : 2;
   
Home | Ako na to | Na stiahnutie | Tipy a triky | Diskusné fórum | Profesionálny webdesign | Kontakt
 
 
ISTUDIO webdesign & programming