Ako na to  |  Príručka PHP  |  Základy

Ak ste už úspešne nainštalovali a otestovali server, je čas naučiť sa základy syntaxe a prácu s premennými. Dnes si ukážeme niektoré užitočné veci, ktoré budeme potrebovať pri ďalšom učení.

Opustenie HTML

Aby sme určili, ktorý kód patrí PHP, ohraničíme ho špeciálnymi tagmi, ktoré sa spracujú už na serveri.

<html>
 <head>
  <?
   echo 'kratší spôsob';
  ?>
 </head>
 <body>
  <?php
   echo 'dlhší spôsob';
  ?>
 </body>
</html>

Používajte radšej dlhší spôsob, pretože kratší sa dá vypnúť v konfiguračnom súbore php.ini. Taktiež môže spôsobiť chyby v XHTML dokumente.

Poznámky

Najprv sa naučíme vkladať do PHP kódu poznámky - tie sa nevykonávajú, slúžia iba pre programátora. Existujú až tri druhy poznámok.

<?php
 // jednoriadková poznámka
 /* Poznámka, ktorá môže
    zaberať viac riadkov */
 # ďalší typ jednoriadkovej poznámky
?>

Príkazy

Jazyk PHP je na rozdiel od jazykov ako HTML alebo CSS skriptovací. Obsahuje teda príkazy, ktoré riadia beh - napr. podmienky, cykly, priradenia premenných. Za každým príkazom nasleduje bodkočiarka.

Premenné

Sú to miesta v pamäti počítača, ku ktorým pristupujeme pomocou ich názvu. Ten môže obsahovať písmená bez diakritiky, číslice (nie na začiatku) a znak _. Pred názvom premennej v PHP sa nachádza dolár ($). Do premennej môžeme uložiť čísla, texty, objekty,... Hodnotu premennej priradíme znakom „rovná sa“.

$cislo = 10;

Hodnotu textových (reťazcových) premenných píšeme vždy v úvodzovkách. Dajú sa použiť jednoduché i dvojité úvodzovky, rozdiely si vysvetlíme neskôr.

$retazec = "Ahoj";
$retazec = 'Ahoj';

Výpis textu

Základný príkaz na výpis textu je echo. Za ním nasledujú zátvorky a text, ktorý chceme vypísať. Zátvorky za príkazom echo nie sú povinné.

echo "Hurá! ";
echo("<b>Funguje to.</b>");

Tu je výsledok skriptu:

Hurá! Funguje to.

Vypísať môžeme aj hodnotu premennej.

$cena = "takmer zadarmo";
echo $cena;

Celé čísla

Celé čísla (nazývané int) môžeme zapísať nasledujúcimi spôsobmi:

$a = 154; // kladné číslo
$b = -215; // záporné
$c = 015; // číslo v osmičkovej sústave
$d = 0x5B; // hexadecimálne číslo

Desatinné čísla

Desatinné čísla nazývame tiež float. Miesto desatinnej čiarky používame bodku. Čísla sa dajú zapisovať aj v tzv. vedeckej notácii (s použitím exponenta 10).

$e = 57.4;
$f = 2.8e3; // 2 celé 8 krát 10 na tretiu
$g = 8E-5; // 8 krát 10 na mínus piatu

Aritmetické operátory

Skúsime spočítať, koľko je 2 plus 2. Výsledok vypíšeme.

echo (2 + 2);

Teraz trochu zložitejší príklad.

$mensenec = 12;
$mensitel = 5;
$vysledok = -($mensenec - $mensitel);
echo $vysledok;

Najprv sa vypočíta príklad v zátvorke (menšenec mínus menšiteľ) a potom sa zmení znamienko. Výsledok: -7.

Prehľad základných aritmetických operátorov:

Operátor Popis
+ sčítanie
- odčítanie
* násobenie
/ delenie
% zvyšok po delení

Delenie

Výsledkom nasledujúceho delenia:

echo (7 / 3);

je 2.33333333333. To je samozrejmé, ale možno sa pýtate, aký operátor potom slúži na celočíslené delenie (výsledok by bol 2). Odpoveď: Žiadny. PHP nemá celočíselné delenie. Musíme zaokrúhliť nadol výsledok bežného delenia.

Kombinované operátory

Programátori často používajú operácie takéhoto typu:

/* zväčšenie čísla o 6 */
$premenna = $premenna + 6;

Preto si to zjednodušili a vymysleli kombinované operátory. Predchádzajúci kód sa dá zapísať aj takto:

$premenna += 6;

Sčítanie však nie je jediná operácia, s ktorou to funguje. Poznáme aj operátory -=, *=, /= a %=.

Prírastok a úbytok

Aj nasledujúce operátory slúžia na zjednodušenie kódu. Príkazom

$cislo++;

zväčšíme hodnotu premennej cislo o 1. Je to teda to isté ako

$cislo = $cislo + 1;

Analogicky, pomocou $cislo-- hodnotu premennej zmenšíme o 1.

Poznáme i operácie ++$c a --$c. Ak ++ napíšeme pred názov premennej, hodnota sa najprv zväčší a potom sa vráti výsledok.

$c = 1;
echo ++$c;

Príklad vypíše: 2. Teraz skúsme dať ++ za názov premennej.

$c = 1;
echo $c++; // vypíše 1
echo " ";
echo $c; // vypíše 2

V tomto prípade sa najprv vypísala pôvodná hodnota $c (1) a až potom sa zväčšila. Pri ďalšom výpise bola už hodnota správna (2).

 

   
Home | Ako na to | Na stiahnutie | Tipy a triky | Diskusné fórum | Profesionálny webdesign | Kontakt
 
 
ISTUDIO webdesign & programming